Solapur 4 U
 
 

Newspapers:

Doctor Name Phone No
 Dr. Ayachit R. B.A.M.S.  2345598
 Dr. Mrs. Awasekar M.R. B.A.M.S.  2740124
 Dr. Ambure S.K. B.A.M.S.  2723928
 Dr. Aurangabadkar K.V. B.A.M.S.   2624144
 Dr. Ambaldhange S.N. B.A.M.S.  2343100
 Dr. Mrs. Awasekar K.R. B.A.M.S.  2625103
 Dr. Aken S.N. B.A.M.S.  2624347
 Dr. Akshantal A.R. B.A.M.S.  2300840
 Dr. Bijapure S.A. B.A.M.S  2727675
 Dr. Mrs. Bijapure S.S. B.A.M.S.  2727675
 Dr. Bangargi S.C. B.A.M.S.  2316345
 Dr. Bhagat R.J. B.A.M.S.  2624066
 Dr. Bhagewadikar P. B.A.M.S.  2726501
 Dr. Chapalgaonkar R.B. B.A.M.S.  2342485
 Dr. Deshmukh T.A. B.A.M.S.   2381331
 Dr. Damale D.G. B.A.M.S.   2600881
 Dr. Mrs. Damale V.D. B.A.M.S.  2601499
 Dr. Mrs. Degaonkar S. B.A.M.S.  2627848
 Dr. Dhage S.V. B.A.M.S  2600633
 Dr. Mrs. Dulange Sunita B.A.M.S.  2373178
 Dr. Gandhi S.S. B.A.M.S.  2624122
 Dr. Gore S.V. M.D.  2729761
 Dr. Gabale H.S. M.D.  2600265
 Dr. Gundeti M.S. B.A.M.S.  2651399
 Dr. Gullapalli B.R. B.A.M.S.  2748351
 Dr. Hiremath R.K. B.A.M.S.  2651399
 Dr. Hirajkar S.M. B.A.M.S.  2652055
 Dr. Jamadar M.M. B.A.M.S.  2744141
 Dr. Jamadar M.R. B.A.M.S.  2744140
 Dr. Kalyani P.P. B.A.M.S.  2742141
 Dr. Kadapa C.S. B.A.M.S.  2370977
 Dr. Keskar R.R. B.A.M.S.  2624258
 Dr. Kulkarni C.V. B.A.M.S.  2742010
 Dr. Kulakarni M.R.B.A.M.S.  2381409
 Dr. Mrs Kulkarni S.V. B.A.M.S.  2620133
 Dr. Mrs. Kulkarni S.G. B.A.M.S.  2341272
 Dr. Kulkarni V.K. B.A.M.S.  2620770
 Dr. Mankar S.G. B.A.M.S.  2747440
 Dr. Mrs. Mundewadi A.S. B.A.M.S.  2720495
 Dr. Mayekar M.J. B.A.M.S.  2319809
 Dr. Mane A. B. B.A.M.S.  2723618
 Dr. Nanal P.B. B.A.M.S.  2319100
 Dr. Mrs. Patwegar S.A. B.A.M.S.  2732480
 Dr. Pandit Vikaram B.A.M.S.  2601631
 Dr. Shah G.J. B.A.M.S.  2326300
 Dr. Shah S.K. B.A.M.S.  2720837
 Dr. Shripath R.A. B.A.M.S.  2620912
 Dr. Raskar S.M. M. F. A. M.  2727155
 Dr. Bhise S.B. B.H.M.S.  2328562
 Dr. Mrs. Bhise S.B. B.H.M.S.  2328562
 Dr. Kulkarni S.M. G.E.C.H.  2310234
 Dr. Mistri D.E. M.S.  2723070
 Dr. Mrs. Nakate N.D. B.H.M.S  2627447
 Dr. Sarasambi A.B. B.H.M.S  2652010
 Dr. Mrs. Sarasambi M. A. B.H.M.S  2652010
 Dr. Mrs. Zadbuke V.P. D.H.M.S.  2302515
 Dr. Zadbuke P. S. D.H.M.S.  2302515
 Dr. Waghanna V. D.H.M.S.  2725250
 Dr. Birangane R.S. B.D.S.,M.D.S.  2300951
 Dr. Doshi C.J. B.D.S  2727343
 Dr. Mrs. Desai Mansi B.D.S.  2600049
 Dr. Desai S.S. B.D.S.  2600049
 Dr. Godse A.C. B.D.S.  2624231
 Dr. Honrao R.M. B.D.S.  2343728
 Dr. Mrs. Karwa T.R. M.D.S.  2316408
 Dr. Kamble Vikas M.D.S.  2603588
 Dr. Mrs. Kamble Priya B.D.S.  2603588
 Dr. Kunikar K.B. B.D.S  2629589
 Dr. Mrs. Ray S.M. B.D.S.  2310865
 Dr. Sangolkar P.G. B.D.S.  2311197
 Dr. Amble A.A. M.D.  2748220
 Dr. Chidgupkar M.M. M.D.  2620131
 Dr. Deshpande A.G. M.D.  2311202
 Dr. Deshpande D.V. M.D.  2722191
 Dr. Gaikwad B.D. M.D.  2317686
 Dr. Kirpekar V.V. M.B.B.S.  2312200
 Dr. Mayekar J.R. M.B.B.S.  2626077
 Dr. Nivargi S.P. M.D.  2315666
 Dr. Nivargi Sanjeev M.D.  2310246
 Dr. Joshi P.S. M.D.  2728162
 Dr. Sarda S.V. M.D.  2326622
 Dr. Shende K.B. M.D.  2317686
 Dr. Shende K.B. M.D.  2317686
 Dr. Mule Sachine (M.B.B.S.)  2317546
 Dr. Gundeti R.R.  2727351
 Dr. Solshe A.G.  2625366
 Dr. Ausekar B.V.  2319068
 Dr. Toshniwal Sham  2310345
 Dr. Chandak R.N.  2324649
 Dr. Chandak N.K.  2324649
 Dr. Hirekerur G.V.  2315564
 Dr. Harkut G.R.  2328889
 Dr. Kothavale N.P.  2600670
 Dr. Mrs. Oak M.S.  2312665
 Dr. Raghoji Sunil  2329707
 Dr. Kelkar A.K.  2726627
 Dr. Mujawar Jalil  2721786
 Dr. Atnur M.V.  2324321
 Dr. Albal M.V.  2315815
 Dr. Adke Santosh  2720506
 Dr.Awasthy V.S. (M.S.)  2320400
 Dr. Mrs. Awasthy A.V. M.S.  2320400
 Dr. Birajdar j.C. M.B.B.S  2622969
 Dr. Chitkul B.N. B.Sc. M.S.  2622202
 Dr. Hirje G.M.  2728770
 Dr.Mrs. Joag Y.Y. M.S.  2602005
 Dr. Kadam D.T. M.B.B.S  2301178
 Dr. Kinikar C.V. M.S.  2626159
 Dr. Mrs. Pradhan U.R. M.S.  2720350
 Dr. Mrs. Raghoji C.N. M.B.B.S.  2329456
 Dr. Ralchur H.B. M. S.  2341558
 Dr. Sayyad M.A.  2623666
 Dr. Shirshikar D.G. M.B.B.S  2725022
 Dr. Toshniwal N.S.  2310345
 Dr. Toshniwal S.G.  2310345
 Dr. Mrs. Walvekar Madhuri M.S.  2311944
 Dr. Akkalwade (M.S.)  2325600
 Dr.Birjadar B.S.(M.S.)  2723066
 Dr.Dama S.M.(M.S.)  2623937
 Dr.Deshpande A.P.(M.S)  2723910
 Dr.Mrs.Gadre M.A.(M.S.)  2312183
 Dr.Jain Manoj (M.S.)  2321941
 Dr.Jamma S.B.(M.S.)  2320275
 Dr. Kumathekar S.N.(M.S.)  2303699
 Dr.Kulkarni D.N.(M.S.)  2312424
 Dr.Kothadiya N.J.(M.S.)  2723050
 Dr. Apte A.G. (M.B.B.S.)  2313467
 Dr.Aland S.C. (M.B.B.S.)  2724568
 Dr. Burte A.S. (M.B.B.S.)  2601361
 Dr. Badladi R.B. (M.B.B.S.)  2623840
 Dr. Bedmutha J.B . (M.B.B.S.)  2312742
 Dr. Mrs. Deshpande N.D. (M.B.B.S.)  2722191
 Dr. Deshpande P.S. (M.B.B.S.)  2724753
 Dr. Dhandore R.D. (M.B.B.S.)  2342284
 Dr. Dhoshi Ashok (M.B.B.S.)  2724050
 Dr. Gandhi R.H. (M.B.B.S.)  2623500
 Dr. Mrs. Kore J.S. (M.B.B.S.)  2725721
 Dr. Mrs. Kunikar A.C. (M.B.B.S.)  2327548
 Dr. Lonikar R.V. (M.B.B.S.)  2327240
 Dr. A.S. Shaikh (M.B.B.S.)  2314485
 Dr. Pujar S.C.  2623974
 Dr. Mehta K.S. (M.B.B.S.)  2312533
 Dr. Nene A.D (M.B.B.S.)  2312455
 Dr. Nene D.M. (M.B.B.S.)  2312455
 Dr. Patel H.L. (M.B.B.S.)  2727475
 Dr. Parnaik A.G. (M.B.B.S.)  2317903
 Dr. Pujari R.P. (M.B.B.S.)  2723278
 Dr. Sanga S.N. (M.B.B.S.)  2624150
 Dr. Sayyed A.M. (M.B.B.S.)  2325413
 Dr. Shringarpure S.N. (M.B.B.S.)  2310922
 Dr. Dhepe N.V. (M.B.B.S.)  2313939
 Dr. Tirth S.B. (M.B.B.S.)  2326329
 Dr. Utage P.S. (M.B.B.S.)  2325356
 Dr.Mrs. Alvandi (M.D.)  2728958
 Dr.Baldawa S.R. (M.D.)  2326853
 Dr.Mrs. Baswanti Kanta (D.G.O)  2329358
 Dr.Mrs. Basutkar S.C. (M.D.)  2748930
 Dr.Mrs.Chitnis A.S. (M.D.)  2725450
 Dr.Dabade R.T. (M.D.)  2728856
 Dr.Mrs.Dabade T.R. (M.D.)  2311430
 Dr.Mrs.Deshmukh S.P. (M.D.)  2601253
 Dr.Mrs.Deshpande R.S. (M.D.)  2315042
 Dr.Mrs.Dhamangaokar P.P.(M.B.B.S)  2726971
 Dr. Dodmani O.D. (M.D.)  2602578
 Dr. Doshi B.H. (M.D.)  2326951
 Dr Gadre A.B. (M.D.)  2312635
 Dr. Gandhi A.S. (M.D.)]  2323211
 Dr. Gurram M.A. (M.D.)  2320199
 Dr. Gaikwad S.A.(M.B.B.S.)  2318060
 Dr.Kale V.A (M.D.)  2743810
 Dr.Mrs. Karvekar V.V. (M.D.)  2600555
 Dr. Mrs.Jamma Anjali (D.G.O.)  2312900
 Dr. Kirpekar V.V. (MD)  2312200
 Dr. Khose K.G. (M.D.)  2723228
 Dr. Mrs. Kulkarni M.Y. (M.D.)  2620566
 Dr.Kulkarni R.V. (M.D.)  2723080
 Dr.Kulkarni V.B. (M.D.)  2723080
 Dr.Mrs.Kulkarni S.D. (M.D.)  2628920
 Dr. Meshram D.M. (M.D.)  2342471
 Dr. Khobare S.M. B.A.M.S.  2327501
 Dr.Oak S.N.(M.S.)  2312665
 Dr Raut J.R.(M.S.)  2725822
 Dr.Shelgikar J.G.(M.S.)  2741874
 Dr.Talpallikar C.V.(M.S.)  2625800
 Dr.Wakade A.S. (M.S.)  2315091, 2728529
 Dr.Mrs.Munot V.N. (M.D.)  2324649
 Dr.Miss Parikh V.N. (M.D.)  2324416
 Dr.Patil Milind (M.D.)  2745500
 Dr. Mrs. Patil Manisha (M.D.)  2381147
 Dr. Mrs. Patil P.D. (M.D.)  2727063
 Dr.Mrs.Patwardhan S.A  2721040
 Dr.Mrs.Raut S.M. (M.D.)  2319094
 Dr.Shah M.R. (M.B.B.S.)  2720259
 Dr.Shah R.C. (M.D.)  2728272
 Dr.Mrs.Shitole L.B. (M.D.)  2748550
 Dr.Mrs. Shringarpure S.S. (M.D.)  2727306
 Dr.Mrs.Sarda P.P.(M.B.B.S.)  2726662
 Dr.Mrs. Tadwalkar B.S. (M.D.)  2620426
 Dr.Umbarje S.P. (M.D.)  2729846
 Dr.Valsangkar Satish P. (M.D.)  2727005
 Dr.Mrs.Valsangkar K.S. (M.D.)  2311386
 Dr.Walvekar U.R. (M.D.)  2311944
 Dr.Bapat M.S.  2627569
 Dr.Mrs.Veerkar M.V. (M.D.)  2627569
 Dr.Mrs.Yajurvedi S.V. (M.D.)  2341013
 Dr.Mrs.Zambre S.M (M.D.)  2726650
 Dr. Bhise S.B. B.H.M.S.  2328562
 Dr. Mrs. Bhise S.B. B.H.M.S.  2328562
 Dr. Kulkarni S.M. G.E.C.H.  2310234
 Dr. Mistri D.E. M.S.  2723070
 Dr. Mrs. Nakate N.D. B.H.M.S  2627447
 Dr. Sarasambi A.B. B.H.M.S  2652010
 Dr. Mrs. Sarasambi M. A. B.H.M.S  2652010
 Dr. Mrs. Zadbuke V.P. D.H.M.S.  2302515
 Dr. Zadbuke P. S. D.H.M.S.  2302515
 Dr. Waghanna V. D.H.M.S.  2725250
 Dr.Andhalgaonkar Sunil (M.D.)  2310840
 Dr.Kolur Basavraj (M.D.)  2319349
 Dr.Katikar D.B.(M.S.)  2319156
 Dr.Prabhakar S.(M.S.)  2318473
 Dr.Vlsangkar Shirish (M.D.)  2382444
 Dr. Aradhya D.C. ( M.B.B.S)  2324284
 Dr. Mrs. Chaudhary S.B. ( M.D.)  2728803
 Dr. Chidgupkar M.M. ( M.D.)  2620131
 Dr. Dekhane A.D.( M.D.)  2627144
 Dr. Honap B.Y. ( M.D.)  2626121
 Dr. Kahate S.M.( M.D.)  2726670
 Dr. Mrs. Kumathekar A.S. ( M.D.)  2300311
 Dr. Mulay Bharat ( M.D.)  2724932
 Dr. Mrs. Phadkule S.R. ( M.B.B.S)  2332775
 Dr. Parkhe Sachin (M.D.)  2318028
 Dr. Pradhan Rajeev (M.D.)  2728242
 Dr. Sardesai P.P. ( M.D.)  2726662
 Dr. Mrs. Shelgikar V.J. ( B.Sc.)  2741874
 Dr.Akude V. (M.D.)  2624884
 Dr.Adke Sanjeev (M.D.)  2720506
 Dr.Arkal V.R.(M.D.)  2625217
 Dr.Bhori N.S. (M.D.)  2623803
 Dr. Bolli V.A. (M.D.)  2620348
 Dr.Chandak V.L.(M.D.)  2721020
 Dr.Mrs.Chavan M.V. (M.B.B.S.)  2302978
 Dr.Chaphalkar M.G.(M.B.B.S.)  2629458
 Dr.Dabade V.T. (M.B.B.S.)  2727232
 Dr.Kulkarni P.T.  2313088
 Dr.Gaikwad S.D. (M.D.)  2749101
 Dr. Gandhi V.R.(M.D.)  2620547
 Dr.Hirekerur V.L.(M.B.B.S.)  2315564
 Dr.Joshi V.H.(M.B.B.S.)  2728012
 Dr.Karva M.M. (M.D.)  2728223
 Dr.Kulkarni A.V.(M.B.B.S.)  2312867
 Dr.Kulkarni S.D. (M.D.)  2600110
 Dr.Patil Kiran (M.D.)  2312503
 Dr.Katkar L.M. (M.D.)  2315375
 Dr.Kondewar B.S.(M.D.)  2728224
 Dr. Kasaliwal G.T.(M.D.)  2320083
 Dr.Kulkarni P.T.(M.D.)  2317088
 Dr.Khan S.J. (M.D.)  2606033
 Dr.Kulkarni M.B.(M.B.B.S.)  2301344
 Dr.Kulkarni A.A. (M.B.B.S.)  2625005
 Dr.Mehta Sanjay M.(M.D.)  2312533
 Dr.Nakate D.P.(M.D.)  2627447
 Dr.Rathi L.V.(M.D.)  2743290
 Dr.Sathe H.S.(M.D.)  2728767
 Dr. Upase Ajit (M.D.)  2601087
 Dr.Warerkar U.R.(M.D.)  2628741
 Dr.Warerkar A.U.(M.D.)  2313412
 Dr.Yajurvedi V.S.(M.D.)  2600641
 Dr.Patil V.K. (M.B.B.S)  2325193
 Dr.Tadwalkar Sunil (M.B.B.S)  2318785
 Dr. Talpallikar Mahesh (M.B.B.S.)  2625800
 Dr. Burte D.S. (M.D.)  2729856
 Dr. Chaudhari S.B. (M.D.)  2728803
 Dr. Patankar Shrikant (M.D.)  2723049
 Dr. Apte C.S. (M.D.)  2725785
 Dr. Agarwal R.R. ( M.D.)  2317120
 Dr. Bachuwar J.S. ( M.D. )  2318836
  Dr. Deshpande V.A. (M.D.)  2601919
 Dr. Mrs. Dhamangaonkar M.P. ( M.D.)  2726971
 Dr. Gaikwad Sanjay (M.D.)  2605694
 Dr. Hogade T.R. ( D.N.B. )  2324612
 Dr. Joshi P.K. (M.D.)  2729812
 Dr. Joshi M.M. ( M.D. )  2741270
 Dr. Jeurkar V.N. ( M.D. )  2311268
 Dr. Joag G.G. ( M.D.)  2600140
 Dr. Karwekar B.M. (M.D.)  2600555
 Dr. Karkamkar S.P. (M.D.)  2323211
 Dr. Mehta S.M. (M.D.)  2721804
 Dr. Patil D.N. (M.D.)  2726091
 Dr. Page S.G. ( M.D.)  2315551
 Dr. Ray S.M. (M.D.)  2310865
 Dr. Rayate V.S. ( M.D.)  2341567
 Dr. Rudrakshi S.M. ( M.D.)  2624362
 Dr. Toshniwal S.  2310346
 Dr. Vibhute J.V. (M.D.)  2600296
 Dr. Zawar P.B. (M.D.)  2317575
 Dr. Zambre Mukund (M.D.)  2726650
 Dr. Dhamangaonkar B.R. (M.D.)  2728720
 Dr. Deshmukh N.G. (M.D.)  2322970
 Dr. Kirpekar V.V. (M.B.)  2312200
 Dr. Limaye V.V. (M.B.B.S.)  2312418
 Dr. Nandimath P. (M.B.)  2607240
 Dr. Meru V.G. (M.B.)  2728033
 Dr. Phadkule R.R. ( M.B. )  2332775
 Dr. Shaikh I.H. (M.B.)  2602769
 Dr. Sayyed S.A. ( M.B.)  2311201
 Dr. Dulange P.S. (M.B.B.S.)  2319780
 Dr. Dhepe N.V. ( M.B.B.S.)  2323939
 Dr. Galgali B.G. (M.D.)  2627377
 Dr. Kale V.M. ( M.B.B.S.)  2317111
 Dr. Honap N.Y.  2624193
 Dr. Deshpande S.S. ( F.R.C.H.)  2315043
 Dr. Chitale V.R. (M.S.)  2319252
 Dr. Sharma G.R. ( M.S.M.Ch.)  2310934
 Dr. Raghoji Vijay ( M.S.M.Ch.)  2317322
   
   
Solapur 4 U
 
Copyright © 2011Solapur4u.com. All rights reserved.
   

All contents of solapur4u.com web site is property of Microlink Infotech Pvt. Ltd .